Skip to content

privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING aktiv.be

Artikel 1.

AKTIV respecteert uw online privacy en beschermt uw persoonsgegevens met toepassing van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Europese verordening 2016/679 – AVG). Deze privacyverklaring bevat essentiële informatie over hoe AKTIV, als verantwoordelijke voor de verwerking, uw persoonsgegevens via deze website verzamelt en gebruikt. Wanneer u zich via de website inschrijft als patiënt, een afspraak maakt, zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, wanneer u ons contactformulier invult of wanneer u ons uw CV of andere persoonlijke informatie opstuurt, stemt u ermee in dat AKTIV de hierbij vermelde persoonsgegevens verzamelt en registreert. AKTIV verbindt zich ertoe de privacy van alle gebruikers van haar website te respecteren en er zorg voor te dragen dat alle persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Artikel 2.

Welke gegevens en voor welke doeleinden? Via het gebruik van onze website kunnen wij de volgende persoonsgegevens over u verzamelen en verwerken: I. Informatie die u zelf verstrekt: – Contact- of klachtformulier: voornaam, naam, emailadres en bericht – Inschrijvingen: voornaam, naam, adresgegevens, contactgegevens, persoonlijke eigenschappen, rijksregisternummer, gegevens betreffende de gezondheid, financiële gegevens, foto, … – Afspraken: voornaam, naam, … – Vacatures: voornaam, naam, CV – Inhoud van correspondentie met ons – Informatie van sociale media wanneer u naar onze website linkt. Deze gegevens worden verwerkt om onze dienstverlening voortdurend te verbeteren en in het bijzonder om contact met u op te nemen of om vragen en klachten te beantwoorden. Deze gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers. II. Automatisch verzamelde informatie: – Telkens wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij informatie via cookies en andere technieken, om een optimale werking van onze website te garanderen. Voor meer informatie over cookies verwijzen wij u door naar onze cookie policy. Verder verzamelt AKTIV ook statistische informatie in logfiles. Deze informatie wordt gebruikt voor interne doeleinden, zoals trafiek- en profielanalyse om op die manier het informatieaanbod van de site verder op punt te stellen.

Artikel 3.

Bewaren van uw gegevens De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking. Meer bepaald worden uw persoonsgegevens in onze database bewaard zolang het redelijkerwijs nodig is om onze diensten te kunnen verlenen of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Wat betreft de nieuwsbrief, worden uw persoonsgegevens bewaard zolang u ingeschreven bent. Om uit de database verwijderd te worden kan u zich uitschrijven via de instructies onderaan de nieuwsbrief.

Artikel 4.

Doorgifte aan derde partijen AKTIV geeft uw persoonsgegevens niet door aan derden, tenzij er wettelijke verplichtingen gelden, u toestemming heeft gegeven of er machtigingen van toepassing zijn. Wel maken wij gebruik van dienstaanbieders en -leveranciers die in onze naam optreden. Zij kunnen bijvoorbeeld onze informatietechnologiesystemen onderhouden of labo-onderzoeken doen. Deze derde partijen zullen slechts toegestaan zijn de persoonsgegevens te verkrijgen en te verwerken die essentieel zijn voor de uitvoering van hun diensten. Zij zijn verplicht de vertrouwelijkheid van de persoonsgegeven te garanderen en het is hen verboden om de persoonsgegevens voor ieder ander doeleinde te gebruiken.

Artikel 5.

Beveiliging AKTIV beveiligt uw persoonsgegevens door middel van verschillende technische en organisatorische maatregelen, zoals firewalls, beveiligde servers en verwerkersovereenkomsten met derden die bijvoorbeeld onze website hosten.

Artikel 6.

Uw rechten Indien u ons uw persoonsgegevens hebt verstrekt via de website, zowel actief als automatisch, heeft u de volgende rechten: Recht op informatie en toegang AKTIV verwerkt uw persoonsgegevens in alle transparantie. Met deze privacyverklaring willen wij u alvast volledig informeren. U kan uw persoonsgegevens ook te allen tijde op eenvoudig verzoek kosteloos inkijken. Recht van wijziging, verwijdering en beperking U heeft steeds het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. In bepaalde gevallen kan u verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. U erkent de mogelijkheid dat AKTIV bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten niet meer kan aanbieden. Recht van bezwaar tegen de verwerking; U beschikt over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Daarnaast heeft u steeds het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing. Indien u een van deze rechten wil uitoefenen, kan u ons contacteren via: (zie artikel 8. Contact). Recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. Indien u van mening bent dat AKTIV inbreuk heeft gemaakt op de bescherming van uw persoonsgegevens, kan u altijd een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Artikel 7.

Wijzigingen privacyverklaring Alle inhoudelijke wijzigingen die we in de toekomst aanbrengen aan deze privacyverklaring gelden vanaf ze op deze pagina worden gepubliceerd. Uw gebruik van de site na deze wijzigingen betekent dat u akkoord gaat met de gewijzigde versie van de privacy policy.

Artikel 8.

Contact Indien u vragen heeft omtrent deze privacyverklaring, gelieve AKTIV te contacteren: Via e-mail: info@aktiv.be Via post: AKTIV, Vlyminckxhoek 6 9100 Sint-Niklaas